HHR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING ONDEROFFICIEREN CAVALERIE (VOOC)

Artikel 1
Toepassing Verenigingsnaam

 1. Alle correspondentie, uitgaande in naam van de vereniging, dient voorzien te zijn van haar, volgens artikel 1 van de Statuten, voluit geschreven naam.
 2. De in artikel 1 van de Statuten genoemde afkorting “VOOC” kan behoudens beperkingen in dit reglement, daar waar van toepassing worden gebruikt.

Artikel 2 Leden

1. Daar waar de statuten der vereniging, behoudens het gestelde in artikel 5 van de Statuten, in dit reglementen in de overige stukken van de vereniging wordt gesproken over lid of leden, dient hieronder te worden verstaan:
a. De leden zoals bedoeld in artikel 5 van de Statuten.

 1. Tot erelid van de vereniging kan uitsluitend worden benoemd een lid van de vereniging.
  1. Benoeming tot erelid kan slechts geschieden door besluit van de algemene

   vergadering, bijeen ter jaarvergadering,

  2. Het voorstel tot benoeming van een erelid moet nauwkeurig vermelden en omschrijven

   de buitengewone verdiensten van het lid jegens de vereniging.

 2. Een voorstel tot benoeming tot erelid kan worden gedaan:

  a. Door het bestuur van de vereniging,
  b. Door een lid van de vereniging,
  c. Door meerdere leden tezamen,
  d. Voorstellen dienen schriftelijk, voor aanvang van de algemene ledenvergadering, bij

  het bestuur te worden ingediend.

 3. Een besluit tot benoeming als erelid behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte

  stemmen.

 4. Namen van de ereleden worden vastgelegd.

Artikel 2a

 1. Tot lid van verdienste van de vereniging kan uitsluitend benoemd worden een lid van de vereniging.
  1. Benoeming tot lid van verdienste kan slechts geschieden door besluit van de algemene vergadering, bijeen ter jaarvergadering,
  2. Het voorstel tot benoeming tot lid van verdienste moet nauwkeurig vermelden en omschrijven de buitengewone verdiensten van het lid jegens de vereniging.
 2. Een voorstel tot benoeming tot lid van verdienste kan worden gedaan: a. Door het bestuur van de vereniging,
  b. Door een lid van de vereniging,
  c. Door meerdere leden tezamen,

  d. Voorstellen dienen schriftelijk, voor aanvang van de algemene ledenvergadering, bij het bestuur te worden ingediend.

 3. Een tot benoeming als lid van verdienste behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Namen van de leden van verdienste worden vastgelegd.

Vastgesteld op de jaarvergadering 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Pagina 1

Huishoudelijk Reglement VOOC

Artikel 3 Lidmaatschap

 1. De schriftelijke aanmelding als bedoeld in artikel 7 van de statuten, dient te geschieden aan de secretaris onder vermelding van:
  – Naam,
  – Voornaam, voorvoegsel(s) en voorletters,

  – Rang,
  – Geboortedatum,
  – Registratienummer ,
  – Peoplesoft-nummer,
  – Huisadres en postcode, – Telefoonnummer(s),
  – Bankrekeningnummer, – Email-adres,
  – Eenheid/Regiment,

 2. De aanmelding dient gedateerd en getekend te zijn.
 3. Het lidmaatschap gaat, na goedkeuring van het bestuur, in op de eerste dag van de maand

  volgend op die van aanmelding.

 4. Bij niet toelating als lid stelt het bestuur de aanmelder schriftelijk in kennis van de beslissing

  onder opgave van reden(en).

 5. Personen, die wegens achterstallige contributie door de algemene vergadering zijn

  geroyeerd, kunnen alleen dan weer lid van de vereniging worden, indien zij de achterstallige contributie tot het tijdstip van royement hebben voldaan.

Artikel 4
Einde lidmaatschap

 1. De schriftelijke kennisgeving, aangegeven in artikel 8 punt 5 van de Statuten dient te geschieden aan de secretaris, bij voorkeur voorzien van de reden(en) tot opzegging, voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
 2. Hij die na aanmaning (art 8 punt 1 f van de statuten), niets van zich heeft laten horen wordt op voorstel van het bestuur, geschorst en ontvangt geen mededelingenblad (ook wel rubriek of periodiek genoemd of bedoeld). Betrokkene wordt op de eerst volgende algemene ledenvergadering voorgedragen tot royeren.
 3. Ontzegging door het bestuur, welke alleen kan worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Wanneer de ontzegging wil uitspreken, deelt het dit schriftelijk aan dat lid mede, onder uitnodiging voor het lidmaatschap te bedanken.

  Geeft het lid aan die uitnodiging een gehoor, dan volgt automatisch ontzegging. Het bedoelde lid heeft binnen een maand na ontvangst van voormelde schriftelijke mededeling recht op beroep op de algemene ledenvergadering.

  1. Het bestuur plaats zodanig beroep op de agenda van de algemene vergadering, welke

   zo spoedig mogelijk, na ingekomen schriftelijk verzoek van betrokkene, wordt

   bijeengeroepen,

  2. De ontzetting wordt geacht te zijn bevestigd of uitgesproken, wanneer tenminste twee

   derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart,

  3. Van de uitspraak der algemene vergadering wordt aan de betrokkene onmiddellijk

kennis gegeven.

Vastgesteld op de jaarvergadering 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Pagina 2

Huishoudelijk Reglement VOOC

Artikel 5 Contributie

 1. De jaarlijkse contributie volgens artikel 14 punt 2 van de statuten dient voor het lopende jaar voor 1 mei te zijn overgemaakt op de bankrekening van de Vereniging.
 2. Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan, volgt 6 weken na deze datum d.z.v. de penningmeester of secretaris een aanmaning deze contributie alsnog te voldoen. Wanneer ook dan niet aan de verplichting wordt voldaan volgt uiterlijk 01 augustus van het lopende kalenderjaar nog een schrijven van de voorzitter met het laatste verzoek tot betalen.
 3. Automatische overschrijving van de contributie geniet de voorkeur. Zolang de bank deze mogelijkheid geeft zal voor de inning van de contributie gebruikt gemaakt worden middels toezending van een acceptgirokaart, daarna, wanneer deze mogelijkheid vervalt, zal jaarlijks een nota worden toegezonden.
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.

Artikel 6 Bestuur

1. a.

Het bestuur bestaat uit 9 leden;

 1. Voorzitter,
 2. Vice voorzitter,
 3. Secretaris en ledenadministratie,
 4. Penningmeester,
 5. Redactie mededelingenblad,
 6. Bestuurslid,
 7. Bestuurslid,
 8. Bestuurslid,

9. Bestuurslid,
b. Het bestuur kan zich laten bijstaan door één of meerder adviseurs.

 1. Het rooster van aan- en aftreden der bestuursleden luidt: a. 1e jaar,

  b. 2e jaar,

  c. 3e jaar.

 2. De volgens rooster aftredende bestuursleden blijven hun functie waarnemen totdat hun

  opvolgers in functie zijn. De penningmeester wordt pas dan ontheven van zijn functie wanneer financiën en bescheiden zijn overgedragen aan zijn opvolger en de aftredende penningmeester decharge is verleend door de ledenvergadering. De secretaris houdt aantekening van rooster van aftreden op naam, functie en jaar.

 3. Kandidaten voor het bestuur kunnen gesteld worden door: a. Het bestuur,

  b. De leden.

 4. Kandidaten voor bestuursfuncties zullen tijdig worden bekend gemaakt in het

  mededelingenblad van de vereniging, of op andere wijze voor aanvang van de

  Jaarvergadering.

 5. De bestuursleden worden benoemd door de leden ter Jaarvergadering bijeen.
 6. Bij tussentijds uitvallen van een bestuurslid zal het bestuur een plaatsvervanger zoeken.

  Deze neemt zitting in het bestuur tot de eerstvolgende jaarvergadering.

 7. Het bestuur kan zich laten bijstaan.

Artikel 7 Stemmen

Door afgevaardigden van onderdelen is stemmen bij volmacht mogelijk. Zij dienen hiervoor een schriftelijke volmacht van het betrokken lid (leden) voor aanvang van de vergadering in te leveren bij de secretaris. Een stemgerechtigd lid mag, naast zijn eigen stem, slechts één stem bij volmacht uitbrengen.

Vastgesteld op de jaarvergadering 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Pagina 3

Huishoudelijk Reglement VOOC

Artikel 8 Geldmiddelen

 1. Het bedrag van de jaarlijkse contributie, genoemd in artikel 14 van de statuten, wordt bepaald door een besluit van de algemene vergadering ter jaarvergadering bijeen.
 2. De voorzitter zal op de jaarvergadering een begroting aanbieden.
 3. Afhankelijk van het sluiten van de begroting zal de voorzitter de algemene voorstellen de

  contributie te verhogen, te verlagen of ongewijzigd te laten.

 4. Bijdragen van begunstigers (Statuten, lid 5, pt 2). Begunstigers kunnen het

  mededelingenblad van de vereniging ontvangen tegen betaling van het jaarlijks vastgestelde bedrag, overeenkomstig de contributie van de leden.

Artikel 9 Representatie

 1. De vereniging kan (op uitnodiging) zich doen vertegenwoordigen bij:
  a. Huwelijk of huwelijksjubilea (12,5, 25, 40 en 50 jaar),
  b. Dienstjubilea (12, 24 en 36 jaar eerlijke, trouwe en langdurige dienst), c. Dienstverlating/eervol ontslag uit de militaire dienst,
  d. Langdurige ziekte/ziekenhuis opname,
  e. Begrafenis/crematie,
  f. Dodenherdenking,
  g. Evenementen bij cavalerie onderdelen:

  – Wisseling regimentsadjudant,
  – Wisseling bataljonsadjudant,
  – Regimentscommando overdracht, – Bataljonscommando overdracht, – Schietseries.

  h. Ledenvergaderingen bij zusterverenigingen (geen belangenverenigingen), i. Lustrumvieringen bij officiers- en onderofficiers verenigingen (geen

  belangenverenigingen).

 2. De vertegenwoordiging kan geschieden door: a. Bestuursleden,

  b. Gewone leden op verzoek van het bestuur, c. Een attentie in de vorm van:

  – Bloemen/bloemstuk,
  – Fruit/fruitmand,
  – Blijvend aandenken in de vorm van een schildje VOOC.

  d. Consumpties,

  e. Combinatie van genoemde mogelijkheden.

 3. Een attentie in de vorm van bloemen en/of fruitmand mag ten hoogste €25,00 bedragen.
 4. Aan hen die zich gedurende lange tijd hebben ingezet voor de vereniging, zulks ter

  beoordeling van het bestuur, wordt een blijvend aandenken geschonken in de vorm van een houten schild met het logo van de vereniging. De secretaris houdt een register bij van de uitgereikte schildjes.

 5. Consumpties tijdens bijeenkomsten van onderofficieren cavalerie mogen op kosten van de vereniging uitsluitend door bestuursleden worden aangeboden met vooraf toestemming van het bestuur.

Vastgesteld op de jaarvergadering 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Pagina 4

Huishoudelijk Reglement VOOC

Artikel 10 Activiteiten

 1. Het bestuur bepaald of introducees zijn toegestaan. Dit wordt per activiteit bekend gemaakt. In geval van introducees is maximaal één introducee per lid toegestaan.
 2. De vereniging kan aan de leden, of deelnemers, overeenkomstig artikel 6, lid 8 van de Statuten, voorwaarden of beperkingen opleggen om deel te mogen of kunnen nemen aan door haar georganiseerde activiteiten.
 3. Deelnemers aan activiteiten dragen zelf zorg voor een correcte mogelijkheid tot identificatie bij toegang tot b.v. militaire complexen of waar zulks vereist is.
 4. Indien de vereniging een externe partij opdracht geeft tot uitvoeren van een activiteit, en de vereniging treedt op als incasseerder van het verschuldigde bedrag voor deelname, of optreed als bemiddelaar, dan is de deelnemer gehouden zelf voor een adequate en afdoende (reis)verzekering te zorgen. Zulks zal worden vermeld in de uitnodiging.

Artikel 11 Communicatie

Het bestuur kan met de leden of een lid contact onderhouden en/of communiceren met al tot haar beschikking staande middelen zoals, middels het periodiek uitgegeven mededelingenblad, een website, flyer of nieuwsbrief, Facebook, telefoon of email waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de leden of het lid zelf ook beschik(t)ken over de mogelijkheid deze te ontvangen en te gebruiken.

Artikel 12 Gegevensopslag

De secretaris en penningmeester houden een eenvoudige (digitale) database bij waarin de noodzakelijke gegevens worden vastgelegd ter uitoefening van hun taak.
1. De secretaris registreert de in artikel 3 van dit reglement genoemde gegevens.
2. De penningmeester registreert tevens de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Leden kunnen op verzoek de gegevens opvragen welke geregistreerd staan in deze database.

Artikel 13 Slotbepaling

Onverminderd de af te leggen verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering, beslist het bestuur in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, met inachtneming van de geldende wetten en de Statuten van de Vereniging.

Vastgesteld op de jaarvergadering 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Pagina 5

Huishoudelijk Reglement VOOC

Ondertekening voor akkoord door bestuursleden:

Voorzitter: Schaick, van, J.

Vice-Voorzitter Laar, van, R.

Secretaris Moerman, D.G.

Penningmeester Pol, J

Lid
Vos, J.H.M.

Lid
Arkel, van, J.A.

Lid
Boo, de, W

Lid
Nieuwkasteel. Van, J.A.

Lid
Baard, van den, P

Geen ondertekening wegens uitzending w.g. Laar, van, R

Vastgesteld op de jaarvergadering 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Pagina 6

Huishoudelijk Reglement VOOC