Statuten

STATUTEN VERENIGING ONDEROFFICIEREN CAVALERIE (VOOC)

Artikel 1
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd Vereniging Onderofficieren Cavalerie (VOOC), hierna te noemen de vereniging.Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
 2. De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamervan Koophandel onder nummer 40506290.

Artikel 2 Duur

 1. De vereniging is opgericht 25 februari 1977.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, met dienverstande dat het eerste verenigingsjaar loopt van 25 februari 1977 tot en met 31 december 1977.

Artikel 3
Doel en middelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  1. Het bevorderen van een hechte band onder de onderofficieren van het Wapen derCavalerie, of bij het organisatorisch niet meer bestaan van het Wapen der Cavalerie,

   ooit gediend hebben bij dit wapen of, in traditionele zin, de opvolger daarvan,

  2. Het in stand houden van de tradities van het Wapen der Cavalerie of, in traditionelezin, de opvolger daarvan,
  3. Het eventueel hulp verlenen op sociaal vlak aan haar leden, die zulks nodig hebben,e.e.a. op eigen verzoek.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken, langs wettige weg, door het zoveel als mogelijk bevorderenvan het onderlinge contact van haar leden door:
  a. Het houden van bijeenkomsten en vergaderingen,
  b. Het organiseren van excursies etc,
  c. Het periodiek uitgeven van een mededelingenblad (ook wel rubriek of periodiek

  genoemd of bedoeld), informatie(ve) brieven en/of mailingen. Zusterverenigingen c.q. instellingen met een overeenkomstige doelstelling ontvangen het mededelingenblad van de vereniging op basis van wederkerigheid,

  d. Andere haar ten dienste staande middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn zoals bijvoorbeeld een website, Facebook en/of andere digitaal/elektronische mogelijkheden.

 3. De vereniging heeft geen winstoogmerk en mag positieve baten niet onder de leden verdelen, overeenkomstig artikel 20-4.
 4. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, (extra) bijdragen en haar toevallende giften, reclamegelden, donaties en/of schenkingen.

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Het lidmaatschap kan worden verkregen door schriftelijk aanmelding bij het bestuur en ispersoonlijk.
 3. Het bestuur beslist over de toelating.
 4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene deeerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 5. Gegevens en betalingen van de leden worden vastgelegd in een eenvoudige (digitale)database. Een lid is bevoegd inzage te vragen in zijn gegevens.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 1

Artikel 5
Leden en begunstigers

 1. De leden van de vereniging bestaan uit:
  1. Ereleden. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering,overeenkomstig door het bestuur op te stellen regels,
  2. Leden van verdienste. Leden van verdienste worden benoemd door de algemeneledenvergadering, overeenkomstig door het bestuur op te stellen regels,
  3. Gewone leden. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn:
   • –  In werkelijk dienst zijnde onderofficieren behorende tot het Wapen der Cavalerie of, in voorkomend geval, de organisatorische opvolger van het Wapen der Cavalerie,
   • –  Gepensioneerde of eervol ontslagen onderofficieren behoord hebbende tot het Wapen der Cavalerie,
   • –  Onderofficieren van het Wapen der Cavalerie die daarbij gediend hebben als dienstplichtig onderofficier of als kort verband vrijwillig (KVV) onderofficier en de militaire dienst eervol hebben verlaten of eervol het contract hebben beëindigd,
   • –  Onderofficieren van een ander Wapen of Dienstvak, die als onderofficier van het Wapen der Cavalerie zijn overgegaan naar dat Wapen of Dienstvak.
  4. Buitengewone leden. Buitengewone leden kunnen zijn:
   • –  Beroepskorporaals der Cavalerie, die in 1939/1940 in opleiding zouden wordengenomen bij het Wapen der Cavalerie of toen als zodanig in opleiding waren,
   • –  Onderofficieren van andere Wapens of Dienstvakken, die lange tijd hebbengediend bij een Cavalerieonderdeel, dit ter beoordeling van het bestuur,
   • –  Aspirant leden. Aspirant leden kunnen alleen zijn leerlingen in opleiding totonderofficier met als plaatsingsbestemming een Cavalerieonderdeel.
    • .  Een aspirant lid meldt zich aan op eigen verzoek, of wordt in overleg methem aangemeld door een kaderlid waar in opleiding, bij de Vereniging,
    • .  Aspirant leden ontvangen het mededelingenblad,
    • .  Aspirant leden hebben geen stemrecht,
    • .  Aspirant leden betalen geen contributie,
    • .  Het lidmaatschap van een aspirant lid eindigt wanneer hij/zij met de VTOis gestopt en gaat, tenzij het aspirant lid te kennen heeft gegeven daarvan

     te willen afzien, over naar gewoon lidmaatschap.

  5. De weduwe of weduwnaar van een overleden lid kan, indien hij of zij dit wenst, hetmededelingenblad op verzoek om niet blijven ontvangen. Zij of hij kan alle vergaderingen, bijeenkomsten of overige activiteiten van de vereniging bijwonen. Zij hebben geen stemrecht.
 2. Begunstigers.
  1. Begunstigers kunnen die personen of organisaties zijn die de vereniging op een ofandere wijze wensen te ondersteunen in haar doelstelling. Zij kunnen het mededelingenblad van de vereniging ontvangen door betaling van de minimaal vastgestelde bijdrage, overeenkomstig de hoogte van de geldende contributie van de leden,
  2. Indien een onderofficier bevorderd wordt tot officier, dan gaat, tenzij hij/zij zijn/haar lidmaatschap op dat moment op eigen verzoek beëindigt, over naar begunstiger,
  3. Indien het lid zijn lidmaatschap overeenkomstig punt b. beëindigt, dan gaat deze in op de dag van de bevordering tot officier.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 2

Artikel 6
Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 4. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of vaneen ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeendoor redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn gehouden:
  1. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven,
  2. De belangen van de vereniging niet te schaden.
 8. De vereniging kan aan de leden voorwaarden of beperkingen opleggen om deel te mogen ofkunnen nemen aan door haar georganiseerde activiteiten. Bij uitstapjes of excursies, verzorgd door een derde partij en waarbij de vereniging als bemiddelaar optreedt, is de deelnemer verplicht zelf voor een (reis)verzekering te zorgen. Deelname is op eigen risico.

Artikel 7
Schorsing of royering

 1. In het algemeen zal schorsing of royering mogelijk zijn bij zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd:
  1. Schorsing,
  2. Royement (ontzetting uit lidmaatschap),
  3. Van het opleggen van een schorsing of royement wordt schriftelijk aan het lidmededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan

   het lid worden meegedeeld,

  4. Een schorsing of royement wordt niet publiekelijk medegedeeld.
 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
  Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

4. a.

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,

b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

5. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 3

Artikel 8
Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. Opzegging door het lid,
  b. Opzegging door de vereniging, hetwelk bij huishoudelijk reglement wordt geregeld, c. Royement,
  d. Overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft,
  e. Oneervol ontslag uit militaire dienst,
  f. Wanbetaling,
  g. Bij benoeming tot officier, conform artikel 5-2-b en 5-2-c.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. Royement kan alleen worden uitgesproken op de in artikel 7 lid 4 genoemde gronden.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  a. In de gevallen in de statuten genoemd,
  b. Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voorhet lidmaatschap stellen,
  c. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap

  te laten voortduren.

 4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikelbepaalde,
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

  • –  Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren,
  • –  Binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen,
  • –  Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden voor het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in gevallen, als bedoeld in lid 3 en 4,b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd,

  c. Een verhoging van de jaarlijkse contributie is geen grond tot het beëindigen van het lidmaatschap.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 4

Artikel 9 Het bestuur

 1. a. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering en wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement,b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan, hetzij in het eigen orgaan of door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. Door het eindigen van het lidmaatschap,
  2. Door bedanken,
  3. Door overlijden.

Artikel 10
Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee andere aan te wijzen bestuursleden, waarvan van het totaal tenminste twee actief dienend moeten zijn.
De voorzitter en een ander lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 11 Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door een commissie of persoon die door het bestuur is benoemd.
 5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 5

Artikel 12 Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit.

2. a.

De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid,

3. a.

te vertegenwoordigen,
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, in onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niets ander voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen,

2. a.

Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring

3. a.

een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur,

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven gevallen

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ter zake van de in artikel 9 lid 5 bedoelde handelingen.

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat een tevoren bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 13
Rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

aan de algemene vergadering voor,
b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt

 1. De leden worden benoemd voor de duur van één jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts één maal herbenoembaar,
 2. De kascommissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten en de doelmatigheid van de uitgaven en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 2. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijkt.
 3. Het bestuur is verplicht de bescheiden, als bedoeld in lid 1 en 2, tien jaar te bewaren.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 6

Artikel 14
Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. contributies van de leden,
  b. extra contributie bijdragen,
  c. subsidies, giften,d. bijdragen van begunstigers, e. rente en toevallige giften,
  f. inkomsten uit reclamegelden, g. legaten en schenkingen,

  h. erfstellingen, welke uitsluitend mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving,

  i. eventuele andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld (vastgestelde) bijdragen t.b.v. dekking kosten van georganiseerde activiteiten.

 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die geen of een verschillende bijdrage betalen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van de bijdrage te verlenen.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Restitutie vindt niet plaats.
 5. Het bestuur stelt regels in geval van wanbetaling.

Artikel 15
Besluiten van organen van de vereniging

1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2. a.

Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel,

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerst volgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

4. a.

Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de
statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht,

5. a.

wederpartij tot wie het was gericht.
Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

 1. Wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die tot stand komen vanhet besluit regelen,
 2. Wegens strijd met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 6 lid 6,
 3. Wegens strijd met een reglement.
 1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van
  een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging,
 2. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die
  aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de

b. Tot onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in lid 4 onder b wordt bedoeld.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 7

 1. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 2. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkende besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 16
Algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden onderscheiden in jaarlijkse en buitengewone.
 2. De algemene – en buitengewone ledenvergaderingen worden bij voorkeur gehouden in degemeente Amersfoort.
 3. Buitengewone hebben plaats:a. Zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht een zodanige vergadering uit te schrijven, b. Op schriftelijk verzoek aan het bestuur van tenminste 25 gewone leden onder opgave

  en toelichting van punten welke de leden behandeld willen zien,
  c. Het bestuur is verplicht binnen een maand aan zulks verzoek gevolg te geven. Doet

  het bestuur dit niet, dan hebben de leden die het verzoek deden het recht zelf een

  algemene vergadering bijeen te roepen.

 4. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe, die nietdoor de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 5. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergaderinggehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergadering worden gehouden zo

  dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

 6. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming vaneen termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het mededelingenblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

7. a.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één derde gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek,

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in de door de vereniging uitgegeven mededelingenblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

8. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering, b. Jaarverslag van het bestuur,
c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar,
d. Verslag van de kascommissie,
e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten; f. Vaststelling van de contributies,
g. Vaststelling van de begroting,
h. Benoeming bestuursleden,
i. Benoeming commissieleden,
j. Rondvraag.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 8

Artikel 17
Het leiden en notuleren van vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het door de vereniging uitgegeven mededelingenblad gepubliceerd of op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 18
Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering,
  b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zijbij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een schorsing, in welk geval zij bevoegd zijn allen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lidvan 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen

  uitbrengen.

 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan inhun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die

  personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van

  de algemene vergadering.

 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 7. Over alle betreffende voorstellen en zaken wordt voor zover de statuten niets andersbepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de

  stemmen wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachtestemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 9

Artikel 19 Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het mededelingenblad gepubliceerd en/of afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

5. a.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat alle leden hiervan in kennis zijn gesteld. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het mededelingenblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel neer te leggen.

Artikel 20
Ontbinding en vereffening

1. a.

Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 17 lid 1 en

lid 2 van overeenkomstige toepassing,
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene

vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 1. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars,b. De algemene vergadering is bevoegd na besluit tot ontbinding als dan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
 3. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd worden ‘in liquidatie’ .
 5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van de vereffening.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 10

Artikel 21 Reglementen

1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten.

 1. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden bevatten,
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de algemenevergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden, onder voorwaarde dat tenminste de helft van het totale aantal leden aanwezig is.
  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene vergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 22 Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin door de statuten, één of meer reglementen of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.
 2. In afwijking van het gestelde in artikel 9 lid 3. zal jaarlijks een evenredig gedeelte van de in het vorige lid benoemde bestuursleden aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster.

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Statuten VOOC

Pagina 11

Ondertekening voor akkoord door bestuursleden:

Voorzitter: Schaick, van, J.

Vice-Voorzitter Laar, van, R.

Secretaris Moerman, D.G.

Penningmeester Pol, J

Lid
Vos, J.H.M.

Lid
Arkel, van, J.A.

Lid
Boo, de, W

Lid
Nieuwkasteel. Van, J.A.

Lid
Baard, van den, P

Vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 25 februari 2016

Versiedatum donderdag 25 februari 2016

Geen ondertekening wegens uitzending W.g. Laar, van, R

Statuten VOOC

Pagina 12